در حال زندگی کردن

در حال زندگی کن

در حال زندگی کن اینکه می‌گویند در حال زندگی کن یک معنای عاقلانه دارد، و یک معنای احمقانه. معنای احمقانه‌اش همان شکل از تفکر بی‌خیالی است که می‌گوید: الان را عشق است؛ دم را غنیمت شمار و فکر فردا نکن؛ امروز را بچسب، فردا را که دیده؛ آینده که مرده و که زنده، به فکر حال باش؛ و … . اما معنای عاقلانه‌اش دو بخش…