چگونه با حسادت در کودکان مقابله کنیم؟

چگونه با حسادت در کودکان مقابله کنیم؟

چگونه با حسادت در کودکان مقابله کنیم؟ با حسادت باید به شیوه درست مقابله کرد، در غیر این صورت، تاثیر معکوسی بر کودک خواهد گذاشت. در ادامه، مواردی مطرح شده است که می‌توانید آن‌ها را برای مقابله با حسادت در کودکان به کار ببرید. ۱. به صحبت‌ های کودک گوش کنید حسادت احساسی سطحی نیست، بلکه ریشه‌های بسیار عمیقی در وجود کودک دارد. بنابراین، بهتر…