پارافیلی یا انحراف جنسی چیست؟

پارافیلی یا انحراف جنسی چیست؟

پارافیلی یا انحراف جنسی چیست؟ انحراف جنسی به معنی داشتن گونه‌ای کشش جنسی غیرعادی به اشیاء، موقعیت‌ها و افراد است. انجمن روان‌پزشکی آمریکا در دی‌اس‌ام-۵ (راهنمای تشخیصی و آماری بیماری‌های روانی) بین انحراف‌های جنسی، (که آن‌ها را با عنوان «کشش جنسی غیر عادی و مخاطره آمیز » نام می‌برد) و اختلال‌های مرتبط با گرایش های جنسی که مخاطره آمیز نمی باشند تفاوت قائل شده‌است.[۱][۲] برای توصیف برخی از انحارف‌های جنسی، بیش از یک واژه…