واقعیت درمانی و درمان

واقعیت درمانی و درمان

واقعیت درمانی و درمان یکی از رویکردهایی که در سال های اخیر در زمینه های مختلف به دلیل خاصیت پیش گیرانه آن با استقبال مواجه شده رویکرد واقعیت درمانی است. این رویکرد توسط ویلیام گلاسر در سال 1960 مطرح شد و در پاسخ به بخش هایی که سایر رویکردها مثل روانکای قادر به پوشش دادن آن نبود مورد استفاده قرار می گیرد. در حقیقت واقعیت درمانی بر حل مسئله و تصمیم…