چگونه به کودکان همدلی آموزش دهیم؟

چگونه به کودکان همدلی را آموزش دهیم؟

چگونه به کودکان همدلی را آموزش دهیم؟ بسیاری از والدین وقتی کودک نوپای خود را می بینند، گیج می شوند. چگونه این کودک می تواند درک کند که چطور یک نفر احساس می کند و بعد با همدردی پاسخ می دهد؟ با اینکه کودکان در این سن بیشتر به خودشان اهمیت می دهند، اما  خواهیم گفت درک و حمایت از دیگران در این سنشان بوجود…