هراس شبانه یا وحشت زدگی در خواب چیست؟ 

هراس شبانه یا وحشت زدگی در خواب چیست؟

هراس شبانه یا وحشت زدگی در خواب چیست؟  اکثر والدین تجربه آرام کردن کودکان خود را پس از هراس شبانه یا وحشت زدگی در خواب دارند. اما اگر کودک شما تا به حال آن چه را که به عنوان هراس شبانه (و یا وحشت زدگی در خواب) شناخته شده است، تجربه کرده باشد بدون توجه به این که شما چقدر تلاش می کنید تا او…