نیازهای روانی کودک

نیازهای روانی کودک

نیازهای روانی کودک همانطور که کودکان نیازهای جسمی و مادی دارند، نیازهای روانشناختی نیز دارند. چه بسا نیازهای روانی کودک از نیازهای جسمانی مهمتر باشد. دوران کودکی اهمیت بسیار مهمی در آینده فرزند شما دارد. برای اینکه کودک شما در دوران بزرگسالی فردی سازگار باشد، ضرورتی ندارد که دوران کودکی بی عیب و نقصی داشته باشد. وینی کات یکی از روانشناسان مشهور خاطر نشان می کند:…