شخصیت از نظر یونگ

شخصیت از نظر یونگ ،روان‌شناسی تحلیلی یونگ با مفهوم معروف آن توارث فرهنگی ( یعنی این که بسیاری از خصیصه‌های فرهنگی در طول قرن‌ها به صورت ارثی به نسل‌های بعد منتقل شده‌اند ) و تاکید او روی دو مفهوم درون‌گرایی و برون‌گرایی و همچنین توجه عمیق به کارکردهای فکری مغز و احساسات، بر زمینه‌ای غنی و قوی از مطالعات او روی اسطوره‌ شناسی و روان‌شناسی…