انواع مکانیزم های دفاعی

انواع مکانیسم های دفاعی

 انواع مکانیسم های دفاعی: مکانیزم دفاعی چیست؟ مکانیسم های دفاعی واکنش های ناخودآگاهی هستند که ذهن برای کاهش احساسات منفی و استرس و برای گریز از تعارضات و رسیدن به یک آرامش نسبی انجام می دهد. بحث مکانیسم های های دفاعی اولین بار توسط زیگموند فروید در مقاله ای به نام «نوروسایکوز» بیان شد و تاکید اصلی فروید روی ناخودآگاه بودن این مکانیسم ها بود. ما از مکانیسم های…