ترس از موفقیت

ترس از موفقیت و راهکارهای برای درمان آن

ترس از موفقیت و راهکارهای برای درمان آن موفقیت چیست؟هر گونه دستیابی به جایگاه اجتماعی، ثروت؛ شهرت و محبوبیت و … که بتواند حسی از رضایتمندی در فرد ایجاد کند را موفقیت می دانیم. شاید رسیدن به همه این رتبه ها همزمان ممکن نشود، اما تعریف دیگر موفقیت، کسب هر موقعیت با معنا و هم خوان با خواست ذهنی است. نیاز به کسب موفقیت یا به تعبیری خودشکوفایی…