EQ

رابطه هوش هیجانی با مدیریت بحران

رابطه هوش هیجانی با مدیریت بحران مدیریت، مهمترین دلیل تحولاتی است که امروزه بشر در همة زمینه ها و به هر شکلی در جوامع گوناگون شاهد آن است. در واقع عامل انسانی است که تفاوت های فاحش امروز زندگی بشر با شرایط گذشته اش را رقم زده است . اگر این عامل از زندگی روزمره حذف شود در واقع توسعه و پیشرفت از زندگی انسان حذف می شود . برای…