مثبت اندیشی

مثبت اندیشی چه تاثیری در زندگی دارد؟

مثبت اندیشی مثبت اندیشی چه تاثیری در زندگی دارد؟؟بسیاری از ما به دلیل مشغله های زیاد کاری و مسئولیت هایی در زندگی احساس خستگی، کلافگی و استرس زیادی می کنیم و در نتیجه خیلی راحت به مسائل منفی توجه می کنیم و افکار منفی به درون مغز راه پیدا می کنند. با توجه به اینکه باورها و اعتقادات هر فرد و نوع برداشتش از زندگی و…