درمان لکنت زبان در کودکان

درمان لکنت زبان در کودکان

درمان لکنت زبان در کودکان یکی از مسایل مهم هست که باید بهش توجه شود. برای شناخت بیشتر در زمینه لکنت زبان کلیک کنید. نکاتی درباره درمان لکنت زبان در کودکان 1- نادیده بگیرین در مواجهه با لکنت کودک، اضطراب و ناراحتی خود را کاهش دهید و سعی کنید این شیوه حرف زدن او را نادیده بگیرید. به خصوص مادر کودک نباید اضطراب و ناراحتی خود را…