از بین بردن ایگو

از بين بردن ايگو

پنج قدم براي از بين بردن ايگو از بين بردن ايگو…. ايگوها يا من هاي كاذب، زوائد وجودي ما هستند كه در ناخودآگاه ما ساكن هستند و در بسياري از مواقع، سكان وجود ما را در اختيار خود دارند و تقريبا همه كارهايي كه ما در 24 ساعت شبانه روز انجام مي دهيم، تحت تسلط آنهاست و به نوعي ايگوها انجام دهنده اصلي آن كارها…