چه چیزی سبب خودکشی نوجوانان می شود؟

چه چیزی سبب خودکشی نوجوانان می شود؟

چه چیزی سبب خودکشی نوجوانان می شود؟ نوجوانی یک دوره رشد استرس پر از تغییرات عمده دارندکه شامل تغییرات در بدن، تغییر در افکار و تغییرات در احساسات می شود. احساسات شدید استرس، سردرگمی، ترس و عدم اطمینان، و همچنین فشار برای موفقیت، و توانایی فکر کردن در مورد برخی چیزها به روش های جدید، بر توانایی های حل مسئله نوجوانان و تصمیم گیری نوجوانان تاثیر می…