شکل گیری هویت جنسی کودکان

شکل گیری هویت جنسی کودکان

شکل گیری هویت جنسی کودکان هویت جنسی به معنی تشخیص ذهنی فرد از خود به عنوان یک مرد یا زن است. این ذهنیت در دوران کودکی شروع می شود و در نوجوانی قوی تر می شود و پایدار می شود. هویت جنسی، در واقع، رفتارهای بیرونی است که به صورت مردانه و زنانه و تصویر ذهنی درونی یک شخص مشخص می شود. آنها بسیاری از…