اختلال شخصیت وسواسی - جبری

اختلال شخصیت وسواسی – جبری

اختلال شخصیت وسواسی – جبری افراد مبتلا به  این اختلال (به انگلیسی: (Obsessive–compulsive personality disorder (OCPD) کمالگرا بوده و به گونه‌ای زیاده از حد و انعطاف‌ناپذیر، نگران کنترل کردن تمامی جزئیات مربوط به مسائل هستند و همچنین معتقدند باید تمامی جزئیات، دقیقاً بر سر جای خود باشند. تفویض اختیار به دیگران از سوی آنان ناممکن است؛ زیرا این افراد هیچ‌گاه به دیگران اعتماد ندارند و آن‌ها را از دقّت…