شخصیت مهرطلب

ویژگی های افراد مهرطلب چیست؟؟

شخصیت مهرطلب احتمالا شما هم تا به حال با افرادی آشنا شده اید که برای بدست آوردن توجه و تایید دیگران مدام در حال سرویس دادن به آن ها هستند و برای جلب محبت دیگران حاضرند هر کاری بکنند. این افراد به علت فشار زیادی که از درون تحمل می کنند همواره در حال جنگ و ستیز با خود هستند. به نوعی خود آزاری دارند…