کنترل خشم

شخصیت منفعل پرخاشگر

شخصیت منفعل پرخاشگر شخصیت‌های منفعل پرخاشگر الگویی دائمی و فراگیر از نگرش‌های بدبینانه نسبت به امور مختلف نشان می‌دهند. این افراد در مقابل تقاضاهای محیطی و انتظارات شغلی-اجتماعی به جای اینکه آشکارا مخالفت یا پرخاشگری خود را نشان دهند، منفی کاری و کارشکنی می‌کنند. بنابراین گفته می‌شود این افراد به شکل منفعلانه، پرخاشگری می‌کنند. بهره‌گیری از مهارت‌های ارتباطی مؤثر می‌تواند به این افراد کمک کند.…