هورمون های شادی آور

هورمون های شادی آور کدام هورمون ها هستن؟

هورمون های شادی آور انسان هنگام رو به رو شدن با موقعیت های مختلف، واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهد. احساسات مختلفی که تجربه می کنیم در نتیجه واکنش های شیمیایی است که درون بدن مان رخ می دهد. هورمون هایی که در بدن ما آزاد می شوند، ممکن است به ما احساس خوب دهند یا احساس بد. تحریک هورمون هایی که تزریق…

مثبت اندیشی

مثبت اندیشی چه تاثیری در زندگی دارد؟

مثبت اندیشی مثبت اندیشی چه تاثیری در زندگی دارد؟؟بسیاری از ما به دلیل مشغله های زیاد کاری و مسئولیت هایی در زندگی احساس خستگی، کلافگی و استرس زیادی می کنیم و در نتیجه خیلی راحت به مسائل منفی توجه می کنیم و افکار منفی به درون مغز راه پیدا می کنند. با توجه به اینکه باورها و اعتقادات هر فرد و نوع برداشتش از زندگی و…

راز شاد زیستن

راز شاد زندگی کردن

راز شاد زندگی کردن شاد زندگی کردن وخوشبختی یک انتخاب است در هر لحظه از روز، شما هستید که تصمیم می گیرید، چه این را می دانید و چه نمیدانید ؛ این نتیجه نگرش شما نسبت به زندگی است و هر چه باشد مثبت یا منفی, همه رویدادها, افراد, روابط و اساساً هر چیزی که در زندگی خود با آن روبرو می شوید را تحت تاثیر…