در حال زندگی کردن

در حال زندگی کن

در حال زندگی کن اینکه می‌گویند در حال زندگی کن یک معنای عاقلانه دارد، و یک معنای احمقانه. معنای احمقانه‌اش همان شکل از تفکر بی‌خیالی است که می‌گوید: الان را عشق است؛ دم را غنیمت شمار و فکر فردا نکن؛ امروز را بچسب، فردا را که دیده؛ آینده که مرده و که زنده، به فکر حال باش؛ و … . اما معنای عاقلانه‌اش دو بخش…

راز شاد زیستن

راز شاد زندگی کردن

راز شاد زندگی کردن شاد زندگی کردن وخوشبختی یک انتخاب است در هر لحظه از روز، شما هستید که تصمیم می گیرید، چه این را می دانید و چه نمیدانید ؛ این نتیجه نگرش شما نسبت به زندگی است و هر چه باشد مثبت یا منفی, همه رویدادها, افراد, روابط و اساساً هر چیزی که در زندگی خود با آن روبرو می شوید را تحت تاثیر…