ترس از حیوانات در کودکان

سکوت انتخابی در کودکان به چه علت است؟

سکوت انتخابی در کودکان به چه علت است؟ سکوت انتخابی یا لالی انتخابی یک رفتار شرطی آسیب رسان است که باعث می شود کودک نتواند در بعضی از موقعیتهای اجتماعی صحبت کند; علی رغم اینکه همان کودک در موقعیتهای دیگر به شکل عادی و نرمال صحبت می کند. سکوت انتخابی یک ناتوانی روان‌شناختی است که مانع پیشرفت تحصیلی و اجتماعی شدن می شود. صحبت نکردن تحت تاثیر چند…