638504

7نشانه ترس از صمیمت

7نشانه ترس از صمیمت 7نشانه ترس از صمیمت را در این مبحث  به بررسی میپردازیم ولی ابتدا مفهوم صمیمت آشنا بشیم و صمیميت احساساتي است كه باعث مي‌شود تا دريك رابطه،‌ نزديكي،‌ احساس تعلق و تماس ايجاد شود. صميميت هم باعث مي شود تا رضايت فردي و هم رضايت ارتباطي شكل بگيرد كه در نتيجه ي آن عاملي براي سلامت، سازگاري بهتر،‌ شادكامي و احساس معنا در زندگي شود.…