معیار انتخاب همسر

معیار انتخاب همسر

معیار انتخاب همسر ازدواج يکی از مهمترين حوادث و رويدادهای زندگی است و نقش مهمی در سرنوشت و سعادت و خوشبختی انسان دارد ، مضافاً بر اينکه اگر به نحو صحيح انجام پذيرد بسياری از نيازهای انسان را اعم از نيازهای عاطفی و جنسی را تامين و باعث آرامش روحی انسان می شود.یکی از مهمترین معیارها در انتخاب همسر، کفویت و همتایی است که مورد…