مهارت زندگی

 مهارت برتر در 2020

 مهارت برتر در 2020 اگر میخواهید توسط ربات ها و هوش مصنوعی جایگزین نشوید، یکی از مهارت های زیر را بیاموزید: Complex Problem Solving ?  یکی از مهارت های برتر 2020مهارت حل مساله که در زندگی روزمره بسته به نوع مساله (ساده یا پیچیده) نیاز است. گرچه طراحی و ساختار گرایی به روند حل مساله کمک می کند اما تصمیم گیری به موقع در موقعیت،…