کاربرد روانشناسی رنگ

کاربرد روانشناسی رنگ

کاربرد روانشناسی رنگ در روانشناسی نوین “رنگ” و رنگ ها از معیارهای سنجش شخصیت به‌شمار می‌آید؛چرا که هر یک از آن‌ها تأثیر خاص روحی و جسمی را در یک فرد باقی گذارده و رنگ نشانگر وضعیت روانی و جسمی وی می‌باشد.این موضوع با توجه به پیشرفت‌های دو دانش فیزیولوژی و روانشناسی به اثبات رسیده‌ است. ناگفته پیداست که انسان از روزگاران بسیار دور تاکنون تحت…