چگونه رفتار های جدید راماندگار کنیم؟

چگونه رفتار های جدید راماندگار کنیم؟

چگونه رفتار های جدید راماندگار کنیم؟ همواره آغاز یک رفتار جدیدی که به بهبود کیفیت زندگی ما کمک می کند، بسیار ساده تر از ادامه دادن آن  وماندگار کردن یه رفتار جدیداست. چطور می توانیم این الگوهای رفتاری جدید را در خودمان ماندگار کنیم، تا جایی که به آنها عادت کنیم؟ و برای کسانی از ما که درمانگر، مربی و یا جزء سایر متخصصین سلامت…