بافرد افسرده در خانواده چگونه برخورد کنیم؟

بافرد افسرده در خانواده چگونه برخورد کنیم؟

بافرد افسرده در خانواده چگونه برخورد کنیم؟ راهکارهایی برای ارتباط با فرد افسرده در خانواده : زمانیکه با یک فرد افسرده در خانواده سر و کار دارید، بسیار سخت است که بدانید چگونه باید به او کمک کنید و برای کمک به او چه کاری می توانید انجام دهید. برای داشتن بیشترین تعامل مثبت با فرد مبتلا به افسردگی در خانواده بدانید که آنها چه…