https://www.raseshclinic.ir/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%b3%d8%b4-2/

بدانیم درباره افسردگی….

مقدمه: افسردگی، یکی از اختلالات خلقی است که با درجات مختلف از یاس و ناامیدی، تنهایی، شکست و تردید و احساس گناه همراه است. افسردگی یکی از بیماری‌های رایج است که اکثر مردم جهان به آن مبتلا هستند و تا حدی که آن را به عنوان <سرماخوردگی روانی> نام می‌برند، این بیماری توانمندی انسان را در رفتار و عملکرد، تفکر و احساس تحت تأثیر قرار…