درمان خودزنی در کودکان

 درمان خودزنی در کودکان

 درمان خودزنی در کودکان خودزنی در كودكان زمانی پيش مي ايد كه شدت خشم، تنش و ناكامی كه تجربه می كند، از آستانه تحملش بیش تر باشد. شبیه چنين رفتاری را در بزرگسالان هم گاهی وقت ها بزرگسالان هم هنگامی که با مشكلات عاطفی عظیمی روبرو میشوند ( به عنوان مثال موقع مرگ دوستان) شروع به رفتارهای خود آزارگرانه می كنند به عنوان مثال به…