درمان بیش فعالی در کودکان

درمان بیش فعالی در کودکان

درمان هايي که براي کودکان ADHD به کار ميرود مي تواند به چهار گروه تقسيم گردد : 1- آموزش والدين 2- آموزش آموزگاران 3- استفاده از کلاسهاي مخصوص 4- درمان دارويي و درمان هاي روان شناختي آموزش والدين و معلمين بخش مهمي از درمان را تشکيل مي دهد و شامل دو بخش است ؛ ۱. آموزش براي شناخت بيماري ۲. آموزش براي بکارگيري روش هاي…