اختلال هماهنگی رشدی چیست؟

اختلال هماهنگی رشدی چیست؟

اختلال هماهنگی رشدی چیست؟ طبق تعریف انجمن روانشناسی آمریکا، اختلال هماهنگی رشدی،Developmental coordination disorder)  DCD)ویژگی کودکانی است که بدون هیچ گونه آسیب خارجی، هماهنگی های حرکتی لازم برای اجرای الگوهای حرکتی متناسب با سن و هوش خود را ندارند. متاسفانه این کودکان در بازی و ورزش از همسالان خود ضعیف ترند و این باعث عدم پذیرفته شدن آنها توسط دوستان و اجتناب خودشان از مشارکت…