1 site 33 2

واکنش به خیانت زناشویی

واکنش به خیانت زناشویی زمانی که فردی نسبت به خیانت همسرش آگاه می شود دچار تنش شده و تاثیر منفی شدیدی بر فرد و رابطه ی زناشویی آن ها وارد می شود. و در آن زمان واکنش های هیجانی منفی شدیدی از خود نشان می دهند و به دنبال علت خیانت می گردند. می توان گفت واکنش های هیجانی که فرد به دنبال پیمان شکنی…