برای بهتر خوابیدن کودک چه باید کرد؟

برای بهتر خوابیدن کودک چه باید کرد؟

بهترین راهکار های مناسب برای بهتر خوابیدن کودک شامل موارد زیر است:   1 – نقاشی کردن خوابها: هرگاه خواب ترسناكي كودك شما را اذيت مي كند از او بخواهيد آنچه را كه در خواب ديده نقاشي كند. سپس بگذاريد تمام چيزهايي را كه در نقاشي اش كشيده براي شما توضيح دهد. پاي حرف هاي كودكتان بنشينيد تا درباره هيولا يا صحنه ترسناكي كه در…