آیاخنده باعث درمان بیماری مبشود؟

آیاخنده باعث درمان بیماری میشود؟

آیاخنده باعث درمان بیماری میشود؟ خنده واکنشی صدادار به احساس خوشحالی، یا در مواقع ناراحتی است که به ان خنده تلخ می‌گویند عوامل متعددی نظیر شنیدن یک جوک یا مورد غلغلک قرار گرفتن می‌تواند باعث پیدایش خنده شود. خنده در رفتار انسان و بعضی از حیوانات دیده می‌شود. خنده جزئی از رفتار انسانی است که به وسیله مغز برای تنظیم احساسات تولید می‌شود، و بدین وسیله انسان‌ها را در روابط اجتماعی کمک می‌کند. خنده در دید روانشناسی، نشانه‌ای…