رسش

براي غذا خوردن وقت بگذاريد

براي غذا خوردن وقت بگذاريد امروزه غذاهاي آماده و فست فودها گسترش فراواني يافته اند و حتي اين امر تا جايي گسترش يافته كه ممكن است يك وعده غذايي را سرپايي و در مسير رفتن به جايي ميل كنيم. زندگي هاي پر مشغله امروزي خيلي مواقع وعده هاي غذايي صبحانه، ناهار و شام با عجله و در بين فعاليت هاي روزانه گنجانده مي شوند و…