ترس‌های ذهنی

ترس‌های ذهنی

فرزندانمان را با ترس‌های ذهنی بزرگ نکنیم. ترسهایِ دست و پا گیری که از کودکی در درونمان ریخته اند را بر روی روان فرزندانمان خالی نکنیم. ترس‌ِ از جن، از چشم خوردن، از موجوداتی که دیده نمیشوند، از انرژی های مثبت و منفی، از سنگینی و طلسم و بخت و … از خودمان بپرسیم نگران بودنمان چه اتفاقی را در ذهن بچه به وجود میآورد؟…