برنامه ریزی برای کنکور چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟

برنامه ریزی برای کنکور

برنامه ریزی برای کنکور چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ برنامه باید قابل اجرا باشه: هدف اصلی از برنامه ریزی، انجام به موقع و دقیق کار هاست. بنابراین برنامه ای که تنظیم میکنید باید در قالب توانایی شما باشه. اگر تا به امروز هفته ای ۲۰ ساعت مطالعه داشتید، نمیتونید به یکباره ساعت مطالعه ای هفتگی خودتون رو به ۵۰ ساعت برسونید. این فرایند افزایش ساعت مطالعه باید در…