اختلال تیک در کودکان

اختلال تیک در کودکان

ملاک های تشخیصی اختلال تیک در کودکان  اختلال توره (1) تیک های حرکتی متعدد و یک یا چند تیک آوایی برخی اوقات در طول بیماری وجود دارند، هرچند که نه لزوما به طور همزمان. (2)ممکن است تیکها از نظر فراوانی افزایش و کاهش داشته باشند، ولی به مدت بیش از ۱ سال از شروع اولین تیک، ادامه یافته اند. (3)شروع قبل از ۱۸ سالگی است.برای…