https://www.raseshclinic.ir

اختلال اضطراب فراگیر چیست؟

اضطراب  چیست ؟ اختلال اضطراب فراگیر   اضطراب را می ‏توان پاسخی انطباقی و بهنجار در برابر تهدید تلقی کرد که ارگانیسم را برای گریز یا ستیز آماده می‏ کند. برخی از افراد تقریباً در مورد هر چیزی مضطرب و نگران به نظر می‏ رسند؛ این گونه افراد را می ‏توان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (generalized) طبقه ‏بندی کرد. اختلال اضطراب فراگیر، اضطراب و نگرانی…