کتاب آموزش حرفه ای NLP

 کتاب آموزش حرفه ای NLP

 کتاب آموزش حرفه ای NLP   ترجمه:دکتر صدیقه احمدی(عضو هیئت علمی دانشگاه)     برای تهیه کتاب کتاب آموزش حرفه ای NLP  تلفن تماس: ۰۹۳۳۶۳۳۶۴۳۰۴ _۸۸۹۷۰۴۹۴

کتاب رهبری در گروه

کتاب رهبری در گروه

  کتاب رهبری در گروه     ترجمه:دکتر صدیقه احمدی(عضو هیئت علمی دانشگاه)و دکتر سیما قدرتی   برای تهیه کتاب رهبری در گروه    تلفن تماس: ۰۹۳۳۶۳۳۶۴۳۰۴ _۸۸۹۷۰۴۹۴

چگونه پا به میانسالی بگذاریم؟

کتاب چگونه پا به سن بگذاریم

کتاب چگونه پا به سن بگذاریم؟ کتاب چگونه پا به سن بگذاریم؟(ورود به دنیای سالمندی)   ترجمه:دکتر صدیقه احمدی(عضو هیئت علمی دانشگاه)   برای تهیه کتاب چگونه پا به سن بگذاریم    تلفن تماس: ۰۹۳۳۶۳۳۶۴۳۰۴ _۸۸۹۷۰۴۹۴

کتاب هیپنوتیزم بالینی

کتاب هیپنوتیزم بالینی

کتاب هیپنوتیزم بالینی(اولین بار در ایران) راهنمای کاربردی برای پزشکان و روانشناسان   تالیف:دکتر صدیقه احمدی(عضو هیت علمی دانشگاه)    برای  تهیه کتاب هیپنوتیزم بالینی    تلفن تماس : ۰۹۳۳۶۳۳۶۴۳۰۴ _۸۸۹۷۰۴۹۴