مرکز مشاوره خدمات روانشناختی رسش برگزار میکند:

روز برگزاری:3 آبان

ساعت برگزاری: 11 الی 13

 

مکان برگزاری: تهران،خیابان فاطمی،روبروی ساختمان اصلی سازمان آب

شماره تماس برای ثبت نام:09336329366