رزمه همکاران

دکتر صدیقه احمدی

دکتر صدیقه احمدی

  • مدیرکیلینیک روانشناختی رسش _ متخصص مشاوره و روان درمانی _حیطه درمان: اضطراب،افسردگی،وسواس و سایر مشکلات فردی

دکتر ندا رحیمی

  • متخصص خانواده و ازدواج _مدرس دانشگاه_کارشناس صدا و سیما

دکتر ندا رحیمی

دکتر فاطمه سادات رازقی

  • دکترای روانشناسی تربیتی - متخصص کودک و نوجوان - مدرس دانشگاه - کارشناس صدا و سیما

دکترزینب علی مددی

  • دکترای تغذیه _روانپزشک(متخصص اعصاب و روان)متخصص تغذیه

علی اکبر عسگری

  • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی_روان درمانگر فردی و خانواده درمانگر

دکتر سمیرا گوهری

  • دانشجوی دکتری روانشناسی _روان درمانگر و متخصص روانپوشی

دکتر حمیده زحمتی

  • دانشجو دکتری روانشناسی _مشاوره و روان درمانگر

زهرا بهادری

  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی_متخصص زوج درمانی واضطراب و مشکلات فردی

امینه رحمت

  • کارشناسی ارشد رواشناسی بالینی _متخصص روان پویشی ،روان درمانگر، درمانگر اختلالات جنسی زناشویی و انحرافات جنسی

سهیلا آیرملو

  • کارشناسی ارشد علوم تربیتی _ متخصص بازی درمانی