رزمه همکاران

دکتر صدیقه احمدی

دکتر صدیقه احمدی

 • مدیرکیلینیک روانشناختی رسش _ متخصص مشاوره و روان درمانی _حیطه درمان: اضطراب،افسردگی،وسواس و سایر مشکلات فردی
 • http://www.raseshclinic.ir

دکتر ندا رحیمی

دکتر ندا رحیمی

دکتر فاطمه سادات رازقی

 • دکترای روانشناسی تربیتی - متخصص کودک و نوجوان - مدرس دانشگاه - کارشناس صدا و سیما

دکترزینب علی مددی

علی اکبر عسگری

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی_روان درمانگر فردی و خانواده درمانگر
 • www.raseshclinic.ir

دکتر سمیرا گوهری

دکتر حمیده زحمتی

 • دانشجو دکتری روانشناسی _مشاوره و روان درمانگر
 • raseshclinic.ir

محمد حبیبان

 • کارشناسی ارشد روانشناسی _زوج درمانگر،متخصص اختلات جنسی و زناشویی
 • http://www.raseshclinic.ir

امینه رحمت

 • کارشناسی ارشد رواشناسی بالینی _متخصص روان پویشی ،روان درمانگر، درمانگر اختلالات جنسی زناشویی و انحرافات جنسی
 • http://www.raseshclinic.ir

سهیلا آیرملو